POLITYKA PRYWATNOŚCI CALFERT.PL

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Administrator Danych Osobowych
 • 3 Dane kontaktowe
 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
 • 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • 6 Okres przechowywania danych osobowych
 • 7 Kategorie danych osobowych
 • 8 Udostępnianie danych
 • 9 Uprawnienia Użytkowników

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://calfert.pl/ (dalej jako „Serwis internetowy”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

 • 2 Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu internetowego jest spółka pod firmą Calfert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP: 7010308565, REGON: 143683494, KRS: 0000394744, adres e-mail: biuro@calfert.pl, tel: 22-456-19-65 (dalej jako „Administrator”).

 

 • 3 Dane kontaktowe

 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@calfert.pl lub pisemnie na adres: Calfert Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

 

 • 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

 

 • 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
 2. świadczenie określonych w Regulaminie usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 3. marketing własnych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 4. udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 5. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. prowadzenie profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),

 

 • 6 Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:
 2. dane dotyczące świadczenia usług na podstawie Regulaminu – przez okres świadczenia danej usługi, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny – do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 5. prowadzenie statystyk – przez okres niezbędny do realizacji tego celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 6. prowadzenie profili w mediach społecznościowych – przez okres niezbędny do realizacji tego celu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

 

 • 7 Kategorie danych osobowych

 

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
 2. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną dane niezbędne do realizacji tego celu, w tym w szczególności w zakresie usługi Newslettera: imię i adres e-mail,
 3. w związku z kontaktem mailowym, telefonicznym lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 4. W pozostałym celach Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.
 5. Podczas korzystania z Serwisu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

 • 8 Udostępnianie danych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 3. płatności elektronicznych,
 4. księgowe,
 5. hostingowe,
 6. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,
 7. marketingowe w zakresie obsługi Serwisu internetowego,
 8. W określonych przypadkach Serwis internetowy korzysta z Google reCAPTCHA, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane boty. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Ireland Limited adres IP komputera Klienta
 9. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

 • 9 Uprawnienia Użytkowników

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.