regulamin


REGULAMIN SERWISU CALFERT.PL

 

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 • 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 • 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 6 Postępowanie reklamacyjne
 • 7 Postanowienia końcowe

 

 • 1 Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio::
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Usługodawca – Calfert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP: 7010308565, REGON: 143683494, KRS: 0000394744, adres e-mail: biuro@calfert.pl, tel: 22-456-19-65;
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
 6. Konsument – osoba fizyczną korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://calfert.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu,
 9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy w cyklicznych odstępach informacji handlowych.
 • 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Usługobiorcę powoduje ponoszenie przez Usługobiorcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Usługobiorcę z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 6. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5)skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
 • 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
 2. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o ofercie oraz działalności Usługodawcy;
 3. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dostępnych w ramach Serwisu;
 4. usługa Newslettera.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Usługobiorców.

 

 • 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 2. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 3. dostęp do sieci Internet,
 4. dostęp do poczty elektronicznej,
 5. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 

 • 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia subskrypcji, a w zakresie pozostałych usług w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony do czasu anulowania subskrypcji. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 1 i 2 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy, a w zakresie usługi Newslettera poprzez naciśnięcie przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości. Usługobiorca będący Konsumentem może również od umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 6 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługobiorca, będący Konsumentem, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Możliwość złożenia reklamacji przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców możliwość złożenia reklamacji jest wyłączona i w stosunku do nich jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 

 • 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 2. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. W celu korzystania z Serwisu Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


BIO BASSTYL GRAND


Opis BIO BASSTYL GRAND

BIO BASSTYL GRAND jest płynnym nawozem do stosowania dolistnego w uprawie roślin jagodowych, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.
Nawóz wzmacnia metabolizm roślin poprzez odpowiednio dobrane składniki pokarmowe i pierwiastki. Zawiera on mikroelementy takie jak: bor, molibden
i cynk potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin oraz selen, który jest pierwiastkiem korzystnie wpływającym na metabolizm roślin. Selen
ważny jest także w żywieniu zwierząt (szczególnie w produkcji mleka poprzez zawartość w paszy) oraz właściwie stosowany, pozytywnie wpływa
na dietę konsumentów. Nawóz działa korzystnie na wzrost elongacyjny roślin, wspiera proces podziałów komórkowych zachodzących tuż po
kwitnieniu, poprawia żywotność pyłku oraz wspomaga metabolizm roślin w okresach chłodu i suszy. BioBASSTYL GRAND jest polecany do aplikacji
opryskiwaczami polowymi i sadowniczymi.

Chcesz 5% rabatu na nasze produkty?
Chcesz otrzymać 5% rabatu na zakup produktów Calferta, w sklepie wpolu.pl?
Klikając przycisk „Zapisz się!” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Calfert Sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

Skład BIO BASSTYL GRAND

Cynk ( Zn ) - 0,5%
Molibden ( Mo ) - 0,2%
Bor ( B ) - 0,5%

Dodatkowo zawiera:
Selen ( Se ) - 0,1%


Charakterystyka BIO BASSTYL GRAND

Stan skupienia:  bezbarwna ciecz

Masa netto 1 l: 1,02 kg 

Bio Basstyl Grand jest to Nawóz WE

Typ E 2.1.

Etykieta

Dostępne opakowania BIO BASSTYL GRAND

0,2 L oraz 1 L

Zalecenia stosowania i dawki nawozu z biostymulacją Bio Basstyl Grand

 

W czasie badań prowadzonych w IO w Skierniewicach, potwierdzono korzystny wpływ nawożenia Bio Basstylem Grand na masę owoców maliny.

Dolistne stosowanie nawozu Bio Basstyl Grand ograniczyło opadanie zawiązków owoców jabłoni odmiany 'Gala’.

Trzykrotne opryskiwanie nawozem Bio Basstyl Grand truskawek odmiany „opera’ przesunęło dynamikę na początkowe momenty zbioru owoców


GLUKO MIEDŹ HGA


Opis Gluko Miedź HGA

Gluko Miedź HGA to, płynny nawóz dolistny przeznaczony do żywienia roślin jagodowych, sadowniczych, warzywniczych oraz upraw
rolniczych. Specjalnie opracowana formuła połączenia miedzi z kompleksem związków heptaglukonowych (HGA) występujących w roli chelatorów,
zapewnia przyjazne dla roślin i środowiska odżywianie upraw miedzią. Gluko Miedź HGA dostarcza roślinom łatwo przyswajalną miedź,
niezbędną w okresie deficytu tego pierwiastka lub okresach, gdy pobieranie miedzi jest ograniczone. Nawóz można stosować celem prawidłowego odżywienia roślin miedzią lub w czasie, gdy stwierdzone zostaną deficyty tego pierwiastka. Dzięki unikalnej kompozycji miedzi i związków glukonowych, nawóz poprawia odporność roślin na czynniki stresowe pochodzenia biotycznego i abiotycznego.

 

Skład Gluko Miedź HGA

miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie - 5%
miedź (Cu) skompleksowana przez HGA - 5%
HGA kwas heptaglukonowy
(związek kompleksujący)

Chcesz 5% rabatu na nasze produkty?
Chcesz otrzymać 5% rabatu na zakup produktów Calferta, w sklepie wpolu.pl?
Klikając przycisk „Zapisz się!” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Calfert Sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

Charakterystyka Gluko Miedź HGA

Stan skupienia:  ciecz

Masa netto 1 L: 1,21 kg

stabilny zakres pH: 1-10

Etykieta

Dostępne opakowania Gluko Miedź HGA

1L oraz  5L

Zalecenia stosowania i dawki nawozu dolistnego Gluko Miedź HGA


ASKAN


Opis ASKAN

ASKAN, jest nawozem mineralno-organicznym NK 6,2-6 z mikroelementami pokarmowymi takimi jak bor, miedź, mangan, żelazo i cynk. W produkcie znajdują się również związki organiczne takie jak aminokwasy,  wyciąg z alg brunatnych oraz dodatek mocznika. ASKAN to nawóz do aplikacji poprzez system fertygacji: dzięki mineralno-organicznej kompozycji nawóz zapewnia zrównoważony wzrost i rozwój rośliny, działając również stymulująco w okresach stresowych. Dzięki aplikacji poprzez fertygację wpływa na lepszy i intensywniejszy wzrost systemu korzeniowego, poprzez który rośliny efektywniej pobierają wodę i składniki pokarmowe. Aplikacje nawozu należy przeprowadzać w okresach stresowych dla rośliny oraz w najważniejszych momentach, gdy kształtuje się plon oraz jego jakość.

Skład ASKAN

Azot całkowity (N-total) - 6,2%
W tym azot organiczny - 2,8%; oraz azot amidowy (NH2) - 3,4%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie - 6 %
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie - 0,1%
Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie, CuEDTA – 0,03%
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie, FeEDTA – 0,1%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie, MnEDTA – 0,03%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie, Zn EDTA – 0,08%
Węgiel organiczny (C-org.) – 10,3 %
Nie zawiera chlorków

Charakterystyka ASKAN

Stan skupienia:  ciecz

pH 5,5-6,5

Massa netto 1 l: 1,20 kg

Etykieta

Dostępne opakowania ASKAN

6 L oraz 20L

Chcesz 5% rabatu na nasze produkty?
Chcesz otrzymać 5% rabatu na zakup produktów Calferta, w sklepie wpolu.pl?
Klikając przycisk „Zapisz się!” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Calfert Sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

Zalecenia stosowania i dawki multi-stymulatora i nawozu Askan


HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA


Opis HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA

Hortiwap Siarczan Wapnia to nawóz granulowany służący do dostarczania roślinom wapnia i siarki.
Składniki te są w pełni przyswajalne przez rośliny. Można go stosować w uprawach sadowniczych, warzywniczych,
rolniczych oraz na użytki zielone. Nawóz ten można aplikować każdym typem siewnika nawozowego na
powierzchnie gleby, zarówno przed siewem lub sadzeniem, jaki i pogłównie. Nawóz można aplikować na różne rodzaje gleb celem podniesienia dostępnych dla
roślin zawartości siarki i wapnia. Aplikacja nawozu poprawia strukturę gruzełkowatą gleby oraz zmniejsza ryzyko toksyczności szkodliwych jonów np. glinu.

Skład HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA

Siarka całkowita (SO3) – 35 %
Wapń całkowity (CaO) – 37 %


Charakterystyka HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA

Postać:  Granulowana 2-8 mm

Wilgotność: poniżej 6%

Etykieta

Dostępne opakowania HORTIWAP SIARCZAN WAPNIA

600kg

Produkt nie jest objęty promocją obejmującą rabat 5% na zakupy w sklepie internetowym www.wpolu.pl.

Zalecenia stosowania i dawki granulowanego, wapniowego nawozu Hortiwap Siarczan Wapnia

granulowany nawóz zawierający siarczan wapnia


NEUTRASOL


Opis NEUTRASOL

NEUTRASOL to płynny nawóz mineralny zawierający wapń i magnez. Przeznaczony do żywienia roślin w uprawach jagodowych, sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. Nawóz można stosować wraz z nawadnianiem plantacji (fertygacja) oraz poprzez opryskiwanie gleby roztworem nawozu przy pomocy belki herbicydowej, a także w aplikacji nalistnej. Dzięki zawartości wapnia i magnezu Neutrasol uzupełnia niedobory tych składników pokarmowych, regulując odczyn gleby, dzięki czemu inne składniki mogą być efektywniej pobierane przez rośliny. Neurasol poprawia wzrost i rozwój systemu korzeniowego, szczególnie w początkowym okresie jego wzrostu. Zawiera łatwo dostępny wapń — jeden z ważnych pierwiastków odpowiadających za budowę systemu korzeniowego. Regularna doglebowa aplikacja nawozu poprawia stosunki powietrzno — wodne w strefie korzeniowej oraz przyczynia się do poprawy struktury gleby. Nawóz korzystanie wpływa na rozwój mikroorganizmów glebowych.

Skład NEUTRASOL

Wapń (CaO) rozpuszczalny w wodzie - 9,0%
Magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie - 1,0%


Charakterystyka NEUTRASOL

Stan skupienia:  ciecz

pH 5,5-6,5

Massa netto 1 l: 1,35 kg

Etykieta

Dostępne opakowania

20L

Chcesz 5% rabatu na nasze produkty?
Chcesz otrzymać 5% rabatu na zakup produktów Calferta, w sklepie wpolu.pl?
Klikając przycisk „Zapisz się!” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Calfert Sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

Zalecenia stosowania i dawki nawozu Neutrasol

FERTYGACJA SPRAWIA CI TRUDNOŚCI?
KLIKNIJ I SPRAWDŹ, CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE, ABY UŁATWIĆ CI FERTYGACJĘ TWOICH UPRAW.

Nawodnienie i nawożenie, czyli fertygacja w uprawie truskawek.


Strona główna

Albert, tel. 533 373 309, email albert@calfert.pl,    Jarek tel. 722 108 106, email jarek@calfert.pl


Jesteś zabiegany, nie masz czasu, ciągle gdzieś jedziesz, coś robisz, pracujesz lub sprzedajesz? Nie masz czasu na zdobywanie wiedzy, znajdowanie ciekawostek, oraz szukanie inspiracji?

NIC STRACONEGO, ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ I OTRZYMUJ MAILE Z NOWYMI ODCINKAMI.

Zapisz się aby otrzymać powiadomienia o nowych odcinkach podcastu Calfert o Uprawie!
Klikając przycisk „Zapisz się!” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Calfert Sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

Właśnie o takich, zapracowanych i aktywnych plantatorach jak Ty, pomyśleliśmy i przygotowaliśmy Podcast Calfert o Uprawie.

Więcej o ogrodniczej i jagodowej audycji na naszej stronie Calfert Podcast.

Wszystkich odcinków podcastu możesz wysłuchać w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, wystarczy kliknąć logo.

Wejdź już teraz na stronę Calfert Podcast, ponieważ właśnie tam przygotowaliśmy do omawianego tematu, notatki, linki i materiały dla słuchaczy podcastu Calfert o Uprawie.

Miłego Słuchania

P.S. Podzielę się opinią na temat podcastu Calfert o Uprawie.

KONTAKT DO ZESPOŁU CALFERT

Dziękujemy 😊


Chcesz 5% rabatu na nasze produkty?
Chcesz otrzymać 5% rabatu na zakup produktów Calferta, w sklepie wpolu.pl?
Klikając przycisk „Zapisz się!” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów i akceptujesz Regulamin. Będziemy przetwarzać Twoje imię oraz adres e-mail w celu przesyłania Ci informacji handlowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Calfert Sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityka prywatności.

logo-wpolu-nawozy-preparaty-glebowe-calfert

Kliknij i sprawdź produkty Calferta, w internetowym sklepie ogrodniczym wpolu.pl 


Jarosław Barszczewski

Email jarek@calfert.pl

Telefon +48 722 108 106

 

 

 

Jarosław Barszczewski jest doświadczonym praktykiem (z ponad 30 letnim stażem) z zakresu żywienia i uprawy roślin ogrodniczych. Doświadczenie zawodowe zdobywa na wielu polach, plantacjach czy sadach, nie są mu obce zagadnienia nawożenia upraw warzywniczych, ozdobnych, szkółkarskich, sadowniczych czy jagodowych. Ma ogromne doświadczenie w zakresie uprawy i żywienia roślin w glebie, ale również w podłożach ogrodniczych w tym inertnych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, wspartemu poczuciem humoru, oraz trafnością wypowiedzi, potrafi w łatwy i prosty sposób przedstawiać zawiłości uprawowe poszczególnych gatunków roślin.

Albert Zwierzyński

Email albert@calfert.pl

tel. +48 533 373 709

 

 

 

Albert Zwierzyński wspiera rolników, plantatorów i sadowników w tematach związanych z agrotechniką roślin uprawnych, szczególnie z zagadnieniami nawożenia biostymulacji roślin udzielając nie jednokrotnie cennych wskazówek i porad na temat ochrony roślin. Dzięki ukończonym szkoleniom i kursom z zakresu nawadniania roślin uprawnych wspiera wiedzą z zakresu projektowania i tworzenia systemów nawadniani i fertygacji. Co tobie przy wyborze nawodnienia dopasowanego do warunków panujących na plantacji.

truskawka
malina
jablka
borowka
granula
baloty

Zobacz więcej...

Gdzie nas znajdziesz?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności oraz Regulaminie


Produkty dla upraw ekologicznych


Produkty dla upraw ekologicznych


Nawozy organiczne


Nawozy organiczne


FERTIMAX BIOKALI PK 4-28


Opis FERTIMAX BIOKALI PK 4-28

NAWÓZ MINERALNO-ORGANICZNY

FERTIMAX BioKali PK 4-28 to wieloskładnikowy,
bezchlorkowy, nawóz organiczny pochodzenia
roślinnego. Zawiera min. 28% potasu (w przeliczeniu
na K2O), który jest rozpuszczalny w wodzie i łatwo
przyswajalny dla roślin. Nawóz posiada wysokie pH,
dzięki temu podnosi odczyn gleby.

Skład (w/w):

P2O5 – 4%
K2O – 28%
MgO – 8%
SO3 – 6%
Dodatkowo zawiera wapń oraz mikrolementy
(żelazo, bor, cynk, miedź, mangan, molibden).

Charakterystyka FERTIMAX BIOKALI PK 4-28

Granulacja: granulat 3-4 mm
pH: 12

Nie zawiera chloru

Etykieta

Dostępne opakowania FERTIMAX BIOKALI PK 4-28

25kg

Produkt nie jest objęty promocją obejmującą rabat 5% na zakupy w sklepie internetowym www.wpolu.pl.

Zalecenia stosowania i dawki nawozu mineralno-organicznego FERTIMAX BIOKALI PK 4-28